Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, april 16, 2013

Verneplikt og valgfrihet

I 2013 er ikke den viktigste likestillingskampen verneplikt for kvinner, men valgfrihet for menn.

Venstres landsmøte gikk inn for verneplikt for kvinner, Arbeiderpartiet tar opp saken på sitt landsmøte i helgen og Høyre på landsmøtet i begynnelsen av mai.

La det være klart. Grunnen til at jeg er mot kvinnelig verneplikt er fordi jeg er prinsipielt mot verneplikt generelt. Det er prinsipielt galt å kreve ett år av et menneskes liv i statens tjeneste til luselønn. Å utvide ordningen til også å gjelde kvinner er å gå et skritt i feil retning. Prinsipielt sett.

Når det er sagt, kan unge kvinner tjene på å gå inn i forsvaret. Særlig om de velger å ta en av de mange utdanningsmulighetene forsvaret kan tilby. Det er få steder unge mennesker kan få lignende type tillit og ansvar så raskt som i en organisasjon som forsvaret. Dermed kan også de få en anerkjent ledererfaring de ellers måtte jobbe dobbelt så lenge for å få i både offentlig sektor eller privat næringsliv.

Forsvaret vil få fordelen av at de har flere talenter å plukke fra. I kritikken mot et vervet forsvar har vi ofte sagt at det er ikke alltid de ivrigste kandidatene som er mest egnet (slik det også er andre steder). Innen rekruttering er ofte "den motvillige kandidaten" den mest interessante, fordi de gjerne har reflekterte motforestillinger som gjør dem bedre egnet som ledere. Dessuten skal ikke kjønn i seg selv være diskvalifiserende for en stilling, men kan av og til være kvalifiserende. Som for å komme i dialog med hele sivilbefolkningen under oppdrag i utlandet.

Det er altså en fordel for kvinner å verve seg til forsvaret, og det er en fordel for forsvaret å verve flere kvinner. Men når jeg først er for valgfrihet så mener jeg det bør være valgfritt å dedikere seg til tjeneste for fedrelandet. Også for menn. Men skulle vi gå inn for kvinnelig verneplikt i Norge så kan jeg leve med det. Det rammer ikke flere, det rammer bare et annet utvalg.

Derimot er en av våre viktige likestillingssaker kamp mot kontantstøtte og deltidsarbeid. Hele 41% av arbeidsføre kvinner jobber deltid. Vi ser at menn jobber mer når de får barn, mens kvinner jobber mindre. Barn får med andre ord ikke mer tid med mor og far, de får mindre tid med far og mer tid med mor. Først etter at barnet har blitt syv år øker fars tid med barna (se boks). Noen mener det er til barns beste at barna mer eller mindre kun vokser opp med mor, og en sliten, tidspresset far. Jeg synes begge foreldre har rett på tid med barna, og dermed at mor kunne jobbe mer og far mindre. At likestillingslandet Norge gir økonomiske incentiver som tar arbeidsføre, friske kvinner ut av arbeidslivet og reduserer fars tid med barna mens de er små, er for meg et mysterium. Vi vet at kvinner ofte tjener mindre og at det økonomisk sett fra familiens side derfor vil være kvinnen som fratrer arbeidslivet, derfor er ikke kontantstøtten kjønnsnøytral. Den sementerer eksisterende skjevheter i samfunnet, noe som gjør kvinner til yrkes- og pensjonstapere og mannen taper tid med barna sine.

Suksessfulle, eldre menn får gjerne spørsmål om hva de angrer på når de ser tilbake på sitt liv. Det ene svaret som går igjen er at de gjerne skulle sett mer til ungene da de vokste opp. I 2013 er nettopp det den viktigste likestillingskampen. Ikke verneplikt for kvinner. Men valgfrihet for menn.

Oppdatert: Interessant om presset og bekymringen menn har for å være den som bærer hele den økonomiske byrden for familien

35 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg støtter tankene dine om fordeling av ute og hjemmearbeid blant foreldre, synes det er rart at barnas beste bestandig er at mor er hjemme.

Det rareste er at menn ikke tar mer tak og står på for å få mer tid hjemme og dermed mindre tid på jobb.

Det ville vært interessant å se en undersøkelse på hva fedre ønsker, uavhengig av mors behov. Hva tenker egentlig menn om permisjonsfordelingen? Er de stolte over å forsørge familien eller lengter de hjem i smug?

VamPus sa...

Det er mange ting som griper i hverandre her. Det begynner i valg av utdannelse, og dermed senere arbeid. Her kan vi "nudge" - få flere jenter til å velge naturfag/matte-retninger (og ingeniør etc) og flere gutter til å velge omsorg. Vanskeligere å bryte kjønnsrollemønster som mann enn kvinne.

Det som avgjør hvem som er hjemme med barna er som regel økonomi. Siden mannen ofte tjener mer enn kvinner, gir det mindre utslag på økonomien om hun er hjemme. Barnets første leveår kan vi innføre lik opptjeningsrett til permisjon, fjerne kontantstøtte og omsorgspoeng, for å gjøre valget mindre skjevt.

Det viser seg at menn føler et press og er stresset fordi de bærer hele den økonomiske byrden.
http://www.dagsavisen.no/samfunn/menn-som-forsorger-kvinner/

Mange kvinner ØNSKER å bli forsørget. Spørsmålet er jo da om dette er "fritt valg", eller om vi ubevisst velger gamle kjønnsrollemønstre, godt hjulpet at statlige incentiver.

Gamer sa...

Nå FINNES det selvsagt menn som velger tid med barna fremfor karriere. Selv tok jeg en betydelig del av permisjonen det første året med begge våre barn, samt ubetalt permisjon en periode mellom dette året og barnehagestart. Etter dette har jeg valgt å fortsette å jobbe redusert, for å ha mer tid til familien.

Likevel ser jeg selvsagt at det oftest er kvinner som er hjemme. Økonomi, som igjen skyldes valg av utdanning og jobbpreferanser, er selvsagt en faktor her. Men jeg tror det er noe annet også. Mange kvinner ser på hele fødselspermisjonen som "sin" permisjon. Det er DE som har gått gravide, og da er det DE som har rett på hele permisjonen. De vil ikke gi noe av "sin" permisjon til mannen.

Dette er en holdning jeg håper kan endres. Muligens kan en ordning der mor og far hver får 50% av permisjonen, men står fritt til å overføre deler av den til den andre part dersom de ønsker det, bidra til en slik holdningsendring. Staten viser da at permisjonen ikke er mors, men begges, samtidig som man gir foreldrene frihet til å tilpasse permisjonstiden slik de ønsker, ettersom det ikke er slik at samme ordning nødvendigvis passer for alle.

Marthe sa...

jeg lurer på om dette er i ferd med å endres. På jusen er det nå ca 60 % jenter - og de snakker om å kjønnskvotere gutter. Det samme gjelder f.eks medisin. Flere studier med prestisje og høy lønn har nå flere jenter enn gutter, og dette må jo før eller senere vise seg i familiesituasjonene også.

VamPus sa...

Gamer - absolutt! Det finnes mange menn som tar utvidet permisjon, og jeg vet om flere som går ned i arbeidstid - f.eks. til 80 eller 90% stilling når barna er små. Men begge deler forutsetter at mor også jobber, ellers går som regel ikke familieøkonomien opp.

Derfor skriver jeg jo også at ideelt sett burde far jobbe litt mindre, og mor jobbe mer, for at begge skal få oppleve tid med barna. Ikke alle har muligheten til dette, og det må jo respekteres på samme måte at jeg respekterer at noen velger noe annet enn jeg selv ville gjort.

Marthe: på jus og medisin er dette riktig, eller høyere studier generelt. Men særlig på yrkesfag er det store forskjeller, med 70-80% jenter på omsorgsfag, og opp til 90% gutter på tekniske. Det er her det store skillet er.

Magne D. Antonsen sa...

Hei Heidi!

Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no

Hilsen Magne i VG

Anonym sa...

"La det være klart. Grunnen til at jeg er mot kvinnelig verneplikt er fordi jeg er prinsipielt mot verneplikt generelt."

så likestilling er gjelder ikke dere alto ?

kvinner har altid vært noen hykklere

IvarE sa...

Verneplikt for kvinner er faktisk et viktig (og riktig) skritt på veien til å avskaffe verneplikten. Så rart det kanskje kan høres.

Verneplikten kommer aldri til å bli avskaffet så lenge den ikke er kjønnsnøytral, av den enkle grunn at den p.t. kun rammer en liten del (noen menn) av befolkningen. Samfunnet er dessverre slik, også i de fleste andre sammenhenger, at de fleste urimeligheter aksepteres med et skuldertrekk så lenge de bare rammer "andre" og er fordelaktige "for meg". Akkurat som diverse skatter, fradragsordninger, støtteordninger og subsidier etc.

Med verneplikt også for kvinner opplever plutselig ytterligere 50% av befolkningen hva verneplikten innebærer av mulige ulemper også for dem selv, og da kommer det ikke til å ta så alt for lang tid før verneplikten er historie og forsvaret er blitt lite men profesjonelt.

Anonym sa...

Jeg forstår virkelig ikke at du ikke støtter verneplikten. I Norge får vi i pose og sekk fra den dagen vi bli født. Det er virkelig på sin plass at befolkingen gir noe tilbake til samfunnet. Forsvarets oppgave er å verne landet og landet befolkning. Da er det viktig at så mange som mulig har innsikt i hva Forsvaret driver med, det får samfunnet gjennom en allmenn verneplikt. I en krisesitasjon må også forsvaret mobilisere og kalle inn større styrker enn hva de har i beredskap i fredstid. Da er verneplikten en nødvendighet for Forsvaret skal kunne garantere for Norges selvstendighet. Alle nordmenn bør ha en pliktfølelse ovenfor landet sitt, og et ønske om å bidra og gi noe tilbake. Verneplikten garanterer dette bidraget. Kjønnsnøytral verneplikt burde også vært en selvfølge i dagens samfunn. Forsvaret bør ha muligheten vil å velge blandt alle landsmenn for å opprettholde operativiteten. Kvinner og menn bør ha samme de samme plikter til å forsvare landet som gir oss så mye hele livet. Alt det vi får fra Norge hele livet er ingen "luseslønn" for ett års førstegangstjeneste. Ett år i tjeneste for landet er det minste vi kan kreve fra en så priviligert befolkning som vi har i Norge. En burde vært stolt over å få tjene landet sitt.

Anonym sa...

kommer aldri til og bli kjønnsnøytral siden men er det fysisk sterkere kjønn

så hvorfor skal kvinner få samme lønn for samme jobb de ikke klarer og utføre? på samme nivå som menn? burde da ikke vi fått dobbel lønn?

Anonym sa...

Heidi,
her tror jeg du blander begrepene. Det er forskjell på verneplikt, alminnelig verneplikt, førstegangstjeneste, og tjenesteplikt.

Det å være MOT verneplikt er i praksis å legge ned forsvaret. Du kan gjerne mene at det er greit, men vi har noen forpliktelser som vi nok må følge.

Uavhengig av begrepene du blander, så er jeg uengig med deg på følgende punkter:
* Vi som borgere MÅ ha kontroll over de militære. Vi må derfor være en del av det.
* Forsvaret er FOR viktig for landet til å overlates til menn alene. Trusselsituasjonen er i endring, og forsvaret bør ha så bredt "utvalg" som mulig å velge fra. Vi bør ha langt flere jenter i operative stillinger, førstegangstjeneste og være vernepliktige.

Det å tro at Forsvaret bare dreier seg om å brøle rundt i skauen med AG3 og rødfis har ikke sett hvordan Forsvaret drives idag.

Og ikke minst: flere jenter i forsvaret "normaliserer" det slik at flere vil vurdere å gjøre karriere der. Idag blir mange jenter i forsvaret utsatt for en del ubehageligheter pga kjønn. Flere jenter gjør dem sterkere!

Hilsen

Tor J.

Siri sa...

Jeg er litt i tvil. Jeg var før 100% enig i at jentene også skulle ha verneplikt. Men så fikk jeg to barn og skjønte at verden ikke er så likestilt som jeg trodde da jeg vokste opp. Jeg er født i 1972. At vi kvinner må være borte enda et år fra karrieren vet jeg ikke om blir rett. MEN når det er sagt synes jeg egentlig alle ungdom i Norge burde tjenestegjøre på en eller annen måte. Om ikke i militære så på gammlehjem eller andre plasser de trenges. Kansje burde alle sendes til afrika eller sør amerika noen måneder for å se forskjellene i verden. Man skjønner det bare ikke ved å lese om det. Selv om man tror man skjønner det. Det MÅ oppleves. Ellers er jeg enig med de som er for verneplikt for de kan brukes til beredskap i mange sammenhenger. Ikke minst nå i disse terror tider. De som ikke direkte er soldater kan lære førsthjelp og annet man trenger på en sykehus. Dette er noe vi alle vil får brukt for senere i livet. Og alle kunne trengt å jobbet på et stor kjøkken. Ja mulighetene er uendelig. La oss sammen gi noe tilbake til samfunnet eller verden. Og jeg tror de fleste vil få opplevelser og venner de vil sette pris på resten av livet.

Anonym sa...

Ser det er dei som meinar at det vi skyldar noreg eit år i forsvaret for alt vi får tilbake. Her kan vi vere einige eller ueininge. Problemet er at det berre er ein viss andel i eit årskull som må inn, og at dei som utfører denne tenesten tapar stor økonomisk i forhold til dei som slepp.

Anonym sa...

Alle bør ta et år for landet, enten som verneplikt eller annet

Anonym sa...

Alle bør ta et år for landet, enten som verneplikt eller annet

Gunnar sa...

Det som er interessant er: hvorfor nå? Norge er ikke truet på noe hold av en annen stat. Så hvorfor skal Staten da konfiskere ett år av norsk ungdom. Samfunnsmessig er dette fullstendig galskap og sløsing med mennesklige ressurser. Disse ungdommene burde heller være på univesiteter eller annen fagutdanning. De som ønsker å bli soldater har full anledning til å søke og kvalifisere seg. Slutt dette tøvet. Behovet for verneplikt endte etter at "den kalde krigen" var avsluttet.

Unknown sa...

hva er det du ikke skjønner med ordet vernePLIKT?

Eva sa...

Helt enig!
I følge hva jeg hører av venner som er/har vært i militæret er jo at de ikke engang trenger alle som blir kalt inn til førstegangstjeneste. Dette grunnet at det er nok som ØNSKER å ta et år i forsvaret, og mange av disse fortsetter gjerne videre og tar en karriere her. En tanke er jo at i mange andre land blir militæret nesten mer som en yrkesvei, altså det blir profesjonelt. Mange land har kuttet allmenn verneplikt fordi de har nok som ønsker å gå denne veien som yrkesvei.

Anonym sa...

Så du mener at både gutter og jenter skal ha valgfrihet når det kommer til verneplikt? den dagen det skjer, dør jeg av latter...

Hilsen jente som har utført førstegangstjenesten, og ikke angrer ett sekund på det ..

Preggo sa...

Likestilling ja. Men til enhver pris?? I så fall , mens vi er i gang kan vi jo også lage mannlig livmor for det er jo ikke likestilling når det bare er kvinner som kan bære frem barn? Tull .. Føler at forsvaret heller bør plukke ut de som er fysisk og psykisk sterke nok og ikke minst de som faktisk vil inn. Å dra inn alle kvinner og menn er ikke likestilling. Det er urettferdig.

Anonym sa...

Mot verneplikten? Dette skjønner jeg virkelig ikke, selv om jeg legger godviljen til. Som flere tidligere bemerker har vi det relativt godt i Norge. Synes ikke det er for mye å kreve at man yter noe tilbake.

Kan være enig i at tjenestetillegget ikke "river skinnet av pølsa", men kr 5.000,- pr måned for å dekke telefonregningen og egen fornøyelse, er mer enn de fleste har vil jeg tro?! Klær, mat og et sted og sove får man jo. I tillegg finnes en rekke stønadsordninger som gir den enkelte soldat støtte ift evt lånekostnader man har når man starter sin verneplikt.

For min del har dette ikke noe med likestilling å gjøre, men at Forsvaret skal kunne selektere de beste av de beste; dette er i mange tilfeller jenter! Siden jeg startet i Forsvaret tidlig på 90-tallet har andelen kvinner økt, og dette har vært udelt positivt for Forsvaret.

Som arbeidsgiver, har også erfaring fra det sivile, er jeg ikke i tvil om at jeg ville valgt en kandidat med førstegansgstjeneste foran en likestilt kandidat uten. Det er god læring på mange områder å måtte forholde seg til andre i en ukjent setting. ALLE ville hatt godt av en slik erfaring.

Videre må jeg også si at ikke alle er egnet for tjeneste i Forsvaret. Da bør samfunnet kunne kreve en annen form for tjeneste fra disse. Om det er som bistandsarbeider i Afrika eller hjelper på et pleiehjem har jeg ingen stor formening om. Etter min mening er det uheldig at den sivile verneplikten har blitt avskaffet.

Kunne nok skrevet en avhandling om dette, men har desverre ikke tid mer nå.

Mvh
Offiser

Anonym sa...

Jeg har vært igjennom førstegangstjeneste, og sett hvor latterlig en slik tjeneste kan være.
Der vi lå ute i skogen, malte oss grønne i ansiktet, med blåbærlyng i hjelmen for å "gjemme oss" og lå og speidet etter "fi", så innså vi at nå var vi kommet i barnehagen og skrudde av hjernen for et år. Totalt bortkastet! Vi var kun på oppbevaring, og lærte ikke en ting vi ikke kunne fra før. Desverre! Vi lærte faktisk ikke å tjære treski engang, da befalet klarte å gi oss maling istedetfor tjære!
I tillegg fikk jeg rygg/nakkeproblemer jeg fortsatt sliter med nå snart 20 år etter.

Basert på egne erfaringer, så mener jeg at vi må ha et profesjonelt forsvar, der man kan søke seg inn, og forsvaret tar inn de de vil ha.
Gjør det attraktivt nok til at mange søker, så får forsvaret nok folk til at resultatet blir bra.
God lønn, kompetanse, utdanning, studiepoeng etc. etc. Det er mange muligheter til å gjøre det attraktivt for flere enn de lett skyteglade.
Jeg var f.eks. i hærens sanitet. Hva om det å være der ga deg kompetanse og fordeler for sykepleierutdanningen? Det burde være interessant for mange som velger å gå den veien?

Anonym sa...

Hadde du vært i tjeneste, hadde du ment noe annet. Naivt er innlegget ditt..

Anonym sa...

De fleste som kommenterer her har ikke forstått forskjellen på verneplikt og førstegangstjeneste. Forsvaret trenger ikke alle norske ungdommer til FØRSTEGANGSTJENESTE i fredstid, og kaller derfor inn ganske få. MEN i en krise-/krigsituasjon trenger Norge alle de soldatene landet kan oppdrive, det er her VERNEPLIKTEN kommer inn. Alle tjenestedyktige bør da stille opp for landet sitt, uansett om de er kvinner eller menn. Derfor trenger Norge allmenn verneplikt i all skuelig fremtid, selv om Forsvaret ikke har behov for alt for mange som avtjener førstegangstjenesten.

Anonym sa...

"Dessuten skal ikke kjønn i seg selv være diskvalifiserende for en stilling, men kan av og til være kvalifiserende. Som for å komme i dialog med hele sivilbefolkningen under oppdrag i utlandet."

I Forsvaret så er det ingen stillinger der det å væe kvinne/mann vil være diskvalifiserende. Alle jenter kan søke på alle stillinger som forsvaret har å tilby så vidt jeg vet.

Når det er sagt så er det enkelte avdelinger som ikke har fysiske krav tilpasset kvinner (KJK,MJK,FSK/HJK, LFS osv) rett og slett fordi oppdragene de utfører krever en viss fysisk robusthet etc..

Grei blogg, men synes akkurat det sitatet er litt misvisende. (Med mindre jeg tolket det feil da).

Anonym sa...

@Anonym 17. apr. 18.42:

Taper økonomisk i forhold til de som slipper???
Faktisk verre for de som slipper, de blir diskriminert og får ikke jobb. J.ref. til innlegg fra

@Offiser 18. april 09.14

som heller ville valgt å ansette en kandidat med førstegangstjeneste enn en likestilt kandidat uten. M.a.o. så vil min sønn på 23 som ikke ble innkalt, bli arbeidsledig etter å ha fullført 5 års studier etter videregående. Han blir altså en av de som virkelig taper dersom alle arbeidsgivere følger synet til ovennevnte offiser (til tross for 8 års utdannelse etter ungdomsskolen.)

.

Anonym sa...

Helprofesjonelt forsvar er nok lite gjennomførbart i et lite land som Norge. Spesielt uten å lempe på kravene vi har i dag. Det er rett og slett for få folk i Norge, og ved å ha et helprofesjonelt forsvar må man lempe såpass på kravene at gud og hvermann kommer inn. Hvilket igjen fører til at Forsvaret får dårligere og lite egnet personell.

Enn så lenge er verneplikten vi har i dag det beste alternativet.

Anonym sa...

Helprofesjonelt forsvar i Norge er fullt ut gjennomførbart, så lenge man gjør tjenesten/jobben interessant nok som karrierevei.

Med så få som blir dratt inn i forsvaret i dag, så kan man heller gjøre dette til en bra ting der man lærer noe skikkelig, og får noe igjen for det.
Jeg tror mange ville søkt seg til en stilling i forsvaret om stillingene var vettuge!

Det en her som nevnte at i fredstid trenger man ikke så mange, men i krigstid må man kalle inn alle.
Det man bør gjøre (i mitt syn) er å se på hva som ble gjort i Tyskland i mellomkrigstiden. Ikke ideologien for all del!
Der hadde man ikke lov til å ha en stor hær, så det var stort sett godt utdannede og trente offiserer der i mange år. Når man så trengte mengder, så hadde mengdene gode og effektive ledere.
Så, sesjon for alle, og fri verving til en tjeneste som kan deg en karriere eller studiepoeng samt en god lønn, så vil mange søke seg inn, og vi ville fått et profesjonelt forsvar som kunne brukes i freds og krigstid på en helt annen måte enn alle sullikene som er der i dag på førstegangstjeneste.

Og tro meg når jeg sier at det er mange sulliker som blir dratt inn i tjeneste. Tenkte mange ganger den gang jeg var inne, at dersom dette er et tverrsnitt av den norske mannlige befolkning, så står det virkelig ille til med oss!

Anonym sa...

Til Anonym som skrev:
""La det være klart. Grunnen til at jeg er mot kvinnelig verneplikt er fordi jeg er prinsipielt mot verneplikt generelt."

så likestilling er gjelder ikke dere alto ?

kvinner har altid vært noen hykklere""

Du har jo tydelig ikke skjønt hva hennes standpunkt er. Hun er ingen hykler i sin mening, hun er mot verneplikt generelt sett, ikke kun for kvinner. Slik jeg forstår henne, føler hun det da blir et tilbakeskritt med verneplikt for kvinner, man burde gjøre det frivillig fordi det gjør det mer rettferdig for menn også. Altså ønsker hun likestilling for menn i denne saken, ikke "goder" for kvinner.

Noen ser tydeligvis bare det de selv ønsker å se, og du ønsker kun å se hyklere blant kvinner om det var dette du leste ut av setningen du faktisk re-posta.....

Det bør skje en forandring snart, enten innføring av verneplikt for kvinner eller gjøre det frivillig for både kvinner og menn.

Anonym sa...

Istemmer med anonym ovenfor.

Blogginnlegget starter med:

"I 2013 er ikke den viktigste likestillingskampen verneplikt for kvinner, men valgfrihet for menn."

En ide å lese hva som står skrevet før man gir tilsvar...

Anonym sa...

Unnskyld, jeg synes det du skriver er rett og slett skremmende. Her lever vi i et land fritt for krig, med gratis sykehus, utdanning og et godt velferdsystem, og du mener det bør være frivillig for ungdom å avtjene verneplikten? Noe kan da jaggu disse gjøre for landet sitt.

Jeg mener fint at dagens generasjoner av rosabloggere, pc-gamere, justin bieber fans og andre som ikke eier bakkekontakt har godt av å vaske dasser, pusse sko, lære seg ansvar og komme seg ut i den virkelige verden ikke bare den bobla de lever i.

Anonym sa...

Vel skrevet, Vam Pus. For egen del vil jeg tillegge at det også er prinsippielt galt av staten å stjele borgernes penger, så jeg går inn for valgfri skattebetaling - for alle kjønn. Og gratis øl til alle.

Anonym sa...

Jeg mener at dette er å kaste bort arbeid, tid og resurser. Damene kan verve seg, og det for holde. Likestillingen i Norge er omtrent så bra den kan bli. Det vil alltid være litt urettferdig for noen damer og for noen menn. Personlig mener jeg at det er nok av ting i Norge som må løses og at kjønnsnøytral verneplikt ikke bør være et av disse problemstillingene.

Anonym sa...

Her var det trangsynte folk som uttalte seg.

Verneplikt er noe som burde være frivillig. Landet er tjent med motiverte rekrutter, og det er nok av dem som vil inn for å gjøre en innsats. Forsvaret burde ha en gulrot der de som velger denne veien får en eller annen form for fordel framover. Først og fremst med attraktive utdanningsmuligheter.

For andre som velger en annen vei er militærtjeneste total waste of time. Det er mange som ikke skjønner det, men er slik det er. I 2013 skal man ikke jobbe på tvang, selv hva enkelte mener angående at noen har godt av å være et år.

Han som mente at det var bedre å ta inn en kandidat som har vært inne, i stedet for en som har valgt veien via skole har jeg bare en ting å si. Det er skivebom. Har gjort endel nyansettelser, og tendensen er klar. De som har vært inne til førstegangstjeneste har mye mer uvaner enn de som har gått veien om skole. De som har gått på skole gjør operasjonene på en mye mer smidig måte.

Og til deg som kaller deg offiser. Foreslår at du kommer ut av den bobla lille bobla di og aksepterer at ikke alle har samme syn på førstegangstjeneste og verneplikt som deg. Folk som ikke vil nytter det ikke å tvinge. Bare aksepter det.

Og til den frøkna som hadde vært i førstegangstjeneste og ikke angret et sekund på det. Har hørt den der før, og mange av de har dratt inn for å få seg noe. Om det er tilfellet for deg, vet jeg ikke, men ho ene sa at de jentene som var ivrigst med å dra inn dro dit for akkurat den grunnen.

Men uansett, det jeg vil fram til er at dette er noe som bør være frivillig siden motiverte sjeler gjør en mye bedre jobb enn umotiverte.

Anonym sa...

Sen kommentar men skyter inn noen meninger alikevel.

Verneplikten varer til man er 44 år for menige og 55 år for befal og offiserer.

Jeg tjenestegjorde i tre sammenhengende år når jeg var 19-20 år.
Etter å ikke ha hørt fra forsvaret på 15 år fikk jeg innkalling til HV.
Jeg er nå tjenestegjørende i HV. Jeg holder på å bli militærnekter basert på mine erfaringer fra HV. Verner ikke, virker ikke, vokter ikke.

Et annet betimelig spørsmål som jeg har store problemer med er å kommandere andre inn i potensielt livsfarlige situasjoner, for å forsvare et sivilt eid olje/gass anlegg. Jeg minnes vagt at jeg skrev under på noe om å forsvare konge og fedreland for 20 år siden, men ikke at vi skulle ensidig fokusere på å forsvare private firma sine installasjoner.

Frustrasjonen i å være pålagt verneplikt så lenge som til man er 44 eller 55 er stor. Å bruke av sin tid til å gjøre noe som oppleves som meningsløst/sløsing med ressurser og attpåtil på et objekt som medfører samvittighetsplager gjør at jeg har revurdert verneplikten.

Dette sier altså en som har tjenestegjort i flere år i "panserneven" i indre troms og som nå har operativ funksjon i HV..

Verneplikten er ikke verdig et høyt utviklet samfunn. Staten skal ikke pålegge sine innbyggere en plikt som kan innebære at man må dø på ordre. Å pålegge kvinner verneplikt gjør etter min mening at vi forflytter oss bakover som samfunn. Det store framskrittet ville vært å avskaffe verneplikten.