Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juni 27, 2011

Trenger ingen ny voldtektskommisjon

Patricia Kaatee i Amnesty International ønsker en granskingskommisjon for å se på hvorfor 2/3 av alle voldtektsanmeldelser henlegges. Uenig. Vi trenger noen som gidder å gjøre noe med det vi allerede vet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch satt ned et arbeidsutvalg for å se på hvorfor så mange voldtektsdømte blir frikjent av en jury når de anker saken inn til lagmannsretten. Rapportene fra arbeidsutvalget viste at det ofte er alvorlige mangler i etterforskningen i voldtektssaker, utilstrekkelig avhør av mistenkte og høyst varierende kvalitet på rettsmedisinsk undersøkelse av offeret (rapport 2):
  • rettsmedisinske undersøkelser av offeret er av høyst varierende, og utfyllingen av sporsikringsjournalen av varierende kvalitet, med "vet ikke" og "prøver ikke tatt" som forklaring på felter som ikke var fylt ut (side 42)
  • i nesten halvparten av sakene er det ikke gjennomført åstedsundersøkelse som kunne sikret spor, spesielt der tiltalte hevder at seksuell omgang var frivillig (side 43)
  • i kun 1/3 av sakene blir det gjennomført ransaking hos siktede (side 45)
  • kvaliteten på avhør av siktede i sakene som arbeidsgruppen har gjennomgått har vært variabel, og ofte får siktede legge frem sin versjon uten å bli konfrontert med opplysninger fra fornærmedes forklaring (side 54)
Vi vet med andre ord hva manglene er. Tor-Aksel Busch' svar på utfordringene var å fjerne juryordningen (!?) fordi de frikjenner voldtektsdømte som anker saken.

Enda en kommisjon, utvalg, arbeidsgruppe for å se på saken holder ikke. Vi hadde Voldtektskommisjonen. Vi har arbeidet fra riksadvokatens arbeidsutvalg. Vi trenger noen som følger opp, ikke flere som snakker om det.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vel, uten å skulle påstå alt for mye om det denne posten egentlig omhandler, så henger jeg meg litt opp i snakket om juryordningen.

Juryordningen er i seg selv problematisk, nettopp fordi juryen ikke må begrunne sin konklusjon i motsetning til både høyere og lavere rettsinstanser. Ja, den har også fordeler, som generell rettsfølelse ("dømmes av likemenn") og en viss folkeliggjøring av rettsforståelsen, men fraværet av begrunnelse er fortsatt et enormt drawback. Både for den dømte og for samfunnet for øvrig.

Den foreslåtte endring som vil pålegge juryen å begrunne sitt vedtak kommer dessverre ikke til å hjelpe det minste. Det vil bli *for lett* for både aktor og forsvarer å finne både jusfaglige, formelle og logiske feil i juryens resonnementer, og endringen vil derfor kun medføre at saker forkastes og må føres om og om igjen. Juryordningen må fjernes og erstattes av en meddomsrett.

Men så tilbake til saken:
ER det egentlig et problem at halvparten av de dømte som anker til lagmannsretten blir frifunnet? Må innrømme at jeg bare har skummet dokumentene som refereres, men den aktuelle statistikk fra dokumentene viser såvidt jeg kan se bare til tall der domfellelser som var blitt anket resulterte i frifinnelse ved ny behandling. Ikke vice versa. Og dermed blir statistikken verdiløs. For jeg antar at det også forekommer at påtalemakten anker en frifinnelse?

For all del; voldtekt er et viktig samfunnsproblem, men man hjelper ikke "saka" ved selektiv bruk av tatistikk.

VamPus sa...

Jeg har skrevet en del om juryordningen tidligere, og også vært usikker på beholde/ikke beholde, men havnet på det første. De samme utfordringene vi har med juryordning, vil vi få med en utvidet meddomsrett. Problem med utvalg av medlemmer og ikke minst opplæring. Da må vi ta tak i det, ikke fjerne juryordningen som sådan.

Når det gjelder frifinnelser i lagretten, med jury, så kan ikke jeg annet enn å se at en jury må frifinne dersom politiets arbeid er så dårlig som rapporten viser. Ja, jeg vil at voldtektsmenn skal dømmes, og det hardt, men rettssikkerheten skal fortsatt holdes i hevd.

Behold juryordningen med noen endringer, og sørg for bedre politiarbeid, og hiv gjerne på lengre straffer for seksuelle overgrep og voldtekt. De slipper avskyelig lett unna.

Patricia Kaatee sa...

VamPus! Jeg skal gi deg en veldig god begrunnelse for forslaget men rekker ikke å gjøre det i dag. Nå vil jeg ut av kontoret mitt og inn i sommernatten. Kommer sterkere tilbake i morgen med en overbevisende argumentasjon ;-)

Hilsen Patricia Kaatee

Patricia Kaatee sa...

I full fart.

Amnesty foreslo opprettelse av det vi kaller en "independent monitoring mechanism" i rapporten "Case Closed. Rape and Human Rights in the NOrdic Countries" som kom i 2008.

http://www.amnesty.no/sites/default/files/news_attaches/AMNESTY_INTERNATIONAL_Case_Closed_2008_300ppi.pdf

Se kap 6 konklusjoner og anbefalinger. Kapittel 5 handler forøvrig om Norge, og er fremdeles interesant og relevant lesning. Jeg mener det er mye som tyder på at virkeligheten faktisk er blitt verre.

I hvert fall,
på mandag lanserer NRK dette som en nyhet, og det er vi selvfølgelig veldig glade for, selv om Amnesty allerede i fjor juni sendte et brev med 27.000 underskrifter til justisminister Knut Storberget det vi ba om opprettelsen av en slik "independent monitoring mechanism". Et brev vi forøvrig enda ikke har fått svar på, men det får vi kanskje nå som dette er blitt en nyhet?

Hensikten med en slik mekanisme - som vi gjerne kan kalle for voldtektskommisjon for enkelhetens skyld- er at vi mener det er viktig å får ned henleggelsene i voldtektssaker. Vi foreslår derfor å opprette en uavhengig voldtektskommisjon som en gitt periode - to år? fem år? - går gjennom hver eneste henlagte voldtektsanmeldelse, og vurdere hver eneste sak med tanke på om etterforskningen har vært tilstrekkelig grundig, koordinert, effektiv, ledet på en god måte og påtalemessig riktig vurdert. Hver enkelt henlagte sak skal gjennomgås, og i forhold til hver eneste tak skal svakheter og forbedringspotensialer synliggjøres. Dette ikke for å henge ut noen, men for å systematisk avdekke svakheter i etterforsknngen og sikre en skikkelig tilbakemelding til etterforskere og andre har vært ansvarlige for prosessen slik at det faktisk skjer en form for læring, utvikling og forbedring.

Ja, vi har Riksadvokatens viktige rapporter, men du har også lest Oslo-politiets voldtektsrapport der politiet selv mener det ikke er grunnslag for å hevde at det her er snakk om "svak etterforskning i et mannsjåvinistisk system" i voldtektssaker. Mao, det virker ikke på meg som om politiet tar kritikken til seg, det virker som om det fremdeles er vanskelig å få politiet til å erkjenne at etterforskningen i voldtektssaket har systematiske og generelle feil og mangler, og at disse må rettes opp som et ledd i prosessen for å få sikret kvinner i Norge et reelt rettslig vern mot voldtekt.

Vi mangler en mekanisme som sikrer en systematisk forbedring av etterfoskning i voldtektssaker. Amnesty mener dette kan være en slik mekanisme, men vi har et åpent sinn og diskuterer selvfølgelig gjerne også andre og bedre metoder.

Hilsen Patricia