Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, juni 15, 2011

Overfallsvoldtekt - hvem tar ansvar?

I går var jeg var i debatt om overfallsvoldtekter med Liebe Rieber-Mohn på et veldig godt seminar på Litteraturhuset arrangert av Antirasistisk senter, Amnesty International og Oslo politidistrikt. Jeg lovet å blogge underlagsmateriale og lenker til publikum. Her er hovedpunktene mine og oppsummering. 

Mitt utgangspunkt er at det ikke er ett svar eller ett tiltak for å kommer voldtekter generelt og overfallsvoldtekter spesielt til livs. Jeg valgte å fokusere på politi, kontroll av nattenæringene, byutvikling, asyl- og flyktningepolitikk og integrering. Men også at voldtekt i seg selv er et samfunnsproblem som må håndteres, ikke bare overfallsvoldtektene. I rekordåret 2009 kom det rundt 18 000 asylsøkere til Norge. Samme året ble det anmeldt 23 overfallsvoldtekter i Stavanger og 21 i Oslo (finner ingen samlet statistikk for hele landet).

Å skylde på asylsøkere generelt for overfallsvoldtekter, som vi vet at stort sett alltid blir anmeldt, er derfor absurd. På seminaret slo man ettertrykkelig fast at vi trenger mer informasjon om hvem som står bak overfallsvoldtektene. Det er også norske statsborgere som voldtar. Etnisitet er ikke nok, fordi 99% + av menn med med samme opprinnelsesland ikke er voldtektsmenn. Har de vært utsatt for traumer? Er psykisk syk? Har fått endelig avslag på asylsøknaden, men er fortsatt i landet - uten mulighet for jobb, inntekt, bolig? Er det noen fellestrekk som gjør at man kan spisse tiltak mot en gruppe som man mener kan være potensielle voldsmenn, eller er de tilfeldige?

Politi og nærmiljøvakter
Tall fra Politiets Fellesforbund avdeling Oslo viser at synlig politi i Oslos gater er halvert siden 1987, samtidig som befolkningen har økt med 130 000. Nærhet og tilstedeværelse kan i seg selv være forebyggende, men uten aktiv inngripen er ikke dette godt nok. Jeg tror at når folk, ikke bare utlendinger, ser åpen omsetning av narkotika midt i Oslo sentrum så får man et inntrykk av at man kan gjøre hva som helst uten konsekvens, som igjen fører til mer kriminalitet på alle områder. Derfor er generell kriminalitetsbekjempelse også et tiltak i forbindelse med voldtekter generelt. Vi vil med andre ord ha mer aktivt synlig politi i gatene.

Høyre opprettet Bymiljøetaten 1. mai i år (etter vedtak fra i fjor) for å effektivisere håndteringen av blant annet kommunale byrom. Bymiljøetaten vil også operere med "nærmiljøvakter", som skal være synlig tilstede i (bolig)områder der det er synlig omsetning av narkotika etter modell av vekterne som med suksess ble brukt på Grunerløkka. 

Men politi, bomiljøvakter eller initiativ som Aksjon mot Voldtekt/Natteravnene er ikke nok. Det er ikke nok menneskelige ressurser til å være overalt, hele tiden. Dessuten, land som har politi på hvert gatehjørne er ikke land vi liker å sammenligne oss med. Ikke er de spesielt trygge heller...

Kontroll med nattenæringen
Her er Oslo kommune i gang med STAD-prosjektet, et samarbeid mellom kommunen, Oslo politidistrikt og Helsedirektoratet, spesielt rettet inn mot tiltak for nattenæringene i Oslo generelt og skjenkenæringen spesielt, etter modell fra bl.a. København og Stockholm, og er dermed langt på vei for å oppfylle noen av punktene i Arbeiderpartiets program for neste periode (nærmere bestemt strekpunkt 10 - 13). Høyre har lyttet til næringen, blant annet etter at Hilde Charlotte Solheim fra Handels-og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) fortalte Oslo Høyre at "lett å få, lett og miste" er en idiotisk politikk for skjenkeløyver. Den seriøse delen av næringen ønsker strengere kontroll, for å ta de useriøse. Her er ny politikk i ferd med å skrives.

Hanne Kristin Rohde fra Oslo politidistrikt spurte om ikke Høyre også kunne ta rådene fra politiet om å redusere skjenketiden. Vi har lyttet til politiet. Vi har også sett på erfaringene fra 20 kommuner at det er ingen holdepunkter for å slå fast at tidligere skjenkestopp gir mindre vold. Erfaringener fra København og Manchester viser at man med relativt enkle grep kan få redusert utelivsvold, og i Stockholm ble utelivsvolden redusert med nesten 30% på natten etter et prosjekt hvor utestedene, politiet og myndighetene samarbeidet. Et prosjekt som Oslo kommune altså allerede er i gang med. Dette oversatte Liebe Rieber-Mohn til at vi ikke gjør noen ting. 

Les også: Kollektiv straff av nattenæringene  - 11 000 mennesker jobber i utelivsnæringen i Oslo og vil bli direkte berørt av endringer i rammebetingelsene

Er Arbeiderpartiet for eller mot å redusere skjenketiden?
Ifjor stoppet den rødgrønne regjeringen et lovforslag om å redusere skjenketiden på landsbasis til kl. 02.00, noe Knut Storberget hadde vært en sterk pådriver for, men Liebe Rieber-Mohn sa i debatten at Ap var for å redusere skjenketiden i Oslo. I programmet deres står det: "gjøre mer bruk av differensierte skjenketider", noe Høyre allerede har innført, men gjerne vil ha mer av. Men med differansierte, mener de at de skal stenge Oslo kl 02.00?

Byutvikling
Byutvikling er helt sentralt med tanke på å skape trygge byrom. Ikke bare belysning, hvor det i dag ble vedtatt 8 millioner kroner for å få fortgang i arbeidet med belysningsplanen som byrådet fremmet tidligere, men også bygge smartere. En av de tingene jeg frykter i Bjørvikautbyggingen er blant annet Riksantikvarens ønske om enda bredere allmenninger enn det vi har ønsket. Store ubrukte plasser åpner for uønsket aktivitet, men vi ser på blandingen boliger og næringsvirksomhet som cafeer og butikker i første etasje som skaper liv på dag og kveldstid så vi fyller disse plassene med positiv virksomhet.

Med byutvikling tenker jeg også på å trygge gangveier, parker etc slik at man er synlig. Det hjelper lite med flombelysning, dersom gangstien mellom boligbebyggelsen og t-banen er omkranset av en høy hekk for "å gjøre det koselig" - som der mormor bodde før på Trosterud. 

Asyl- og flyktningepolitikk
Med økte ressurser og raskere saksbehandling kan man redusere antall asylsøkere og behov for oppfølging. Som kommunalminister klarte Erna Solberg å redusere antall grunnløse asylsøkere fra å utgjøre 37 prosent av asylsøknadene til 7 prosent, og redusere antall asylsøkere fra 17 000 til 5 000 på få år. Med færre søknader, kan saksbehandlingen gå raskere, noe som er viktig også for den det gjelder. De som tror det er stas å bo på asylmottak i Norge, bør ta seg en tur til ett. Om man ikke er psykotisk massemorder før man kommer hit, så kunne det skjedd med den beste av oss - forholdene tatt i betraktning. Om noe, er det rart at det ikke flere hendelser. Ved endelig avslag bør det sørges for rask utsendelse, da vi har sett flere eksempler på hendelser (voldsepisoder eller voldtekter) begått av mennesker som har fått endelig avslag.

Det ble generelt sagt veldig lite om integrering, men jeg var vel innom viktigheten av å få folk ut i arbeid, snakke norsk og generelt hjelpes inn i en normal livssituasjon så raskt som mulig.

Dette er mer eller mindre hentet fra mitt åpningsinnlegg (men her lenket til kilder), med litt mer under innledningen og skjenkepolitikken til Arbeiderpartiet. Jeg liker dårlig å beskyldt for å lyve, enda mindre å møte påstander om at vi ikke gjør noe og blir dertil forbanna når Liebe Rieber-Mohn tillater seg å si at tidligere byrådsleder Erling Lae snakket mye, men gjorde lite for å trygge byrom i Oslo.

I Rieber-Mohns åpnet med å si at man ikke skulle slå politisk mynt på overfallsvoldtekter, og fortsatte med å gjøre lite annet. Men når det kom til konkrete tiltak, noterte jeg meg kun disse i åpningsinnlegget: 
1. Sikre god belysning
2. Rydde opp i kratt
3. Bruke kvinner som veiledere i områder der de føler seg utrygge
4. For dårlig oppfølging av helsetilbud - bl a psykisk helse

Offensivt? Ikke veldig. Programmet til Oslo Arbeiderparti er jo faktisk bedre. Anbefaler Rieber-Mohn å bla gjennom det ved anledning. Vi jobber med samtlige punkter, i tillegg altså da til STAD-prosjektet, hvor tiltak vil bli satt i gang på høsten, samt mye mer. Enkelte ting får vi ikke gjort før vi sitter i regjering i 2013, som blant annet sikre kompetanseoverføring fra voldtektsmottaket på legevakta i Oslo til voldtektsmottak i resten av landet.

Hun påpekte også at det å bli kalt bitch var krenkende ovenfor alle de som blir kalt bitch og hore hver eneste dag. Les gjerne: Rieber-Mohn tar ikke ansvar -  der jeg kom til skade for å kalle henne nettopp det. Hun var statssekretær for justisminister Knut Storberget, mannen som ba publikum om å komme med forslag til hvilke oppgaver politiet skulle nedprioritere, og som freste da Erling Lae foreslo å bevilge 200 millioner kroner fra Oslo kommune for å få ressurser til aktivt og synlig politi i Oslos gater.

Les også: Det lovløse fellesskapet Det regjeringen ikke liker forbyr de ved lov, det de ikke klarer å håndtere legaliseres ved hjelpesløshet.

Voldtektssaker i rettssystemet 
Hanne Kristin Rode fra politiet syntes jeg ga en forenklet fremstilling av rapporten fra arbeidsutvalget som så på voldtektssaker i rettssystemet da jeg sa at denne viste at det svært ofte var mangler i etterforskningen, utilstrekkelig avhør av mistenkte og høyst varierende kvalitet på rettsmedisinsk undersøkelse av offeret. Igjen - jeg liker ikke bli beskyldt for verken å lyve eller å overforenkle - så her kan du lese mer om rapporten, og det ligger også lenke til selve rapporten der. Men jeg synes jo denne oppsummeringen i rapporten er ganske talende:

"Arbeidgruppen har under sin gjennomgang av de innsendte voldtektssakene funnet svært mye godt politiarbeid. Mange av sakene vurderes til å være grundig etterforsket. Da disse utgjør kun ca. 3-4% av de etterforskede voldtektssakene i den aktuelle tidsperioden, er det imidlertid vanskelig å vite om dette er representativt for kvaliteten på etter forskningen generelt."

Så siden ca 3-4% av de innsendte voldtektssakene viser svært mye godt politiarbeid, så la oss for all del ta utgangspunkt i dem, i stedet for de 96-97% andre, liksom. Det er jo nesten så man går tom for ord.

Kort om PRO-senteret: Det er riktig at det ble foreslått kutt fra H+FrPs side, men forlik med V+KrF sikret bevilgningen. Mistenker at dette er et klassisk "vi kutter bevilgningen her, så KrF+V føler at de får noe". Det burde vi i så fall bare kutte ut, og gi vår fulle støtte til senteret og følge opp med et langsiktig samarbeid. Men det er altså min personlige mening. Flere representanter fra Arbeiderpartiet har ønsket kutt, men Rieber-Mohn garanterte at det kommer ikke hun til å gå inn for.

Oppsummert: Svaret på spørsmålet om overfallsvoldtekter - hvem tar ansvar? Ansvaret ligger hos den som voldtar. Når det gjelder ansvaret for alt som kan gjøres for å trygge byen så er svaret: Oslo Høyre. Vi gjør sikkert ikke nok, og vi kan garantert bli bedre på mange områder, men etter denne debatten er det liten tvil om hvor viljen og styrken ligger.

Dersom det er dette nivået Arbeiderpartiets byrådslederkandidat har tenkt å holde på fremover, så kan jeg si med en gang at jeg stiller til debatt når som helst hvor som helst om nesten hva som helst. Men jeg er ikke en gang kandidat til bystyret. Folk bør virkelig tenke over hvem som bør styre denne byen. Gjør de det heter byrådslederen i Oslo etter valget Stian Berger Røsland. Og takk gud for det.

Dette innlegget er allerede alt for langt, jeg har ikke kunnet dekke alt - kommenter gjerne under, eller send e-post til vampus[a]gmail.com om det er noe som mangler. Er varierende på nett torsdag 16. juni, men vil følge med på kommentarene. Eventuelt oppfølgingsinnlegg o.l tar jeg fredag.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Var der i dag, og siden det ble etterlyst engasjement og holdningstiltak blant menn: det var jo en skikkelig høneklubb i dag - hvor var mennene? Jeg telte vel knapt 5-6, inkludert mine egne XY-kromosomer.

Anonym sa...

Oslopolitiet sier at de gir opp å bekjempe asylsøkernes narkosalg. Så nedre Günerløkkas befolkning kan nå få seile sin egen sjø. Og det blir fritt frem for mafiavelde i Oslo.
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4148237.ece

Så... hvor mange overfallsvoldtekter mot norske jenter må begåes av samme årsak før politiet også gir opp å forebygge og etterforske disse mon tro...?

Hvor lenge, hvor mange, før vi får anstendigheten tilbake og begynner å beskytter oss selv igjen?

Ikke en forræder sa...

Hvorfor i alle dager ble ikke muligheten for å redusere innvandringen diskutert?

Når problematikken i all hovedsak dreier seg om kriminalitet utført av ikke-etniske nordmenn, virker det uærlig å ikke diskutere denne enkle, opplagte løsningen på problemet.

Unngår man å diskutere dette gir man inntrykk av at det er en overordnet målsetning å redusere andelen etniske nordmenn i Norge - uansett hvilke konsekvenser dette måtte få for samfunnet.

Vampus skrev:

"Å skylde på asylsøkere generelt for overfallsvoldtekter, som vi vet at stort sett alltid blir anmeldt, er derfor absurd. På seminaret slo man ettertrykkelig fast at vi trenger mer informasjon om hvem som står bak overfallsvoldtektene. Det er også norske statsborgere som voldtar. Etnisitet er ikke nok, fordi 99% + av menn med med samme opprinnelsesland ikke er voldtektsmenn."

Jeg mener ikke å fornærme, men dette er intellektuell gymnastikk. Utfordringen vi diskuterer er soleklar, det er ikke etniske nordmenn som begår overfallsvoldtekter.

Overfallsvoldtekter er en konsekvens av masseinnvandringen. Etnisk norske kvinner blir voldtatt og føler seg utrygge på gaten fordi man har gitt opphold i landet til mennesker som begår overfallsvoldtekter.

Hadde landet vært bosatt av de samme etniske gruppene som tidligere (etniske nordmenn, samer, kvener, jøder) ville vi ikke hatt behov for denne diskusjonen, og politiet kunne brukt resursser på andre ting.

Fattige mennesker fra den tredje verden som søker en bedre fremtid er de siste vi skal legge ansvaret på.

De som fortjener å bli stilt til ansvar er politikere og journalister som aktivt arbeider for å erstatte Norges opprinnelige befolkning med folkegrupper fra andre deler av verden.

Hvorfor dette hastverket med å skifte ut Norges befolkning?

Dette bør vi kreve klare svar på, spesielt i lys av overfallsvoldtekter og annen alvorlig kriminalitet utført av personer fra innflyttende folkegrupper.

VamPus sa...

Fordi, som jeg skriver - når man har 18 000 asylsøkere og 43 overfallsvoldtekter i de to største byene, hvorav flertallet av disse ikke var av asylsøkere - så er kanskje ikke asylsøkere/flyktninger/innvandrere i seg selv problemet.

Anonym sa...

Går rundt grøten, Ro ro ro..

Jeg skjønner at du har raskt rablet ned inntrykken fra debatten, Det er ikke det jeg vil kritisere.

Jeg vil kritisere møtet, arrangørene, hva det ble lagt opp til.

For alle ser klart og tydelig hav dette dreier seg om, Men "ingen" vil sett bjelle på katten.

Vi vet at i bunn for dette problemet så er det to strukturelle fenomener, og at de kan løses politisk,

1: kvinnesynet, kulturen i den arabisk/islamske verden.

2: En innvandringspolitikk der politiet er hjelpesløse, de er fratatt alle maktmidler. Ref narkosalget og de ureturnerbare, de ulovelige og den ikke eksisternde grensekontrollen!

Å endre den arabiske verdens syn på kvinner er kanskje litt vel optimistisk, men vi har en soleklar rett til å forsvare oss mot dens virkning her hjemme.

Så valget er enkelt, enten sette vi våre barn, våre kvinners rettigheter OVER evt berettigede asylsøkeres behov for opphold, for dermed å unngå hele problemstillingen. Eller vi innfører tiltak som ville vært en selvfølge hadde dette feks dreid seg om agurker med ecoli... Tiltak som NYTTER!

1: DNA av alle asylsøkere med klar beskjed om at alle overgrep vil bli oppklart.

2; boplikt på motakene

3 Portforbud på kvelden på motakene for menn.

4; GPS fotlenke intill saksbehndling er avgjort.

5: enkelt å greit, - lukkede mottak og raskere behandlingstid.

5: øyeblikkelig utkasting for alle innvandrere, lovlige som ulovlige ved den minste lovovertredelse. For det er der mye av roten til problemet ligger. De ser nemlig at de er imune, de har ikke noe å tape, for det finnes ingen adkvate straffereaksjoner som skremmer. For en ulovlig innvandrer så er noen netter på glattcelle bare et avbrekk med mat og logi. En fengselsdom gir tilknyttning til landet, trygderettigheter og er faktisk lukrativt for den som ikke har noe annet å miste enn gullkortet det er å befinne seg i Norge!


Drastiske tiltak? Kollektiv "avstraffelse"? JA, men ingen ting mot den terroren voldtektene, ranene og narkohandelen er for vanlig folk i deres hverdag.

ER det virkelig for mye forlangt at staten holder sin del av samfunnsavtalen???


Så kan vi begynne å snakke om holdningskampanjer for 2 og 3 gen fra muslimke land, for også der ligger det mye råtten kvinneforakt.

Anonym sa...

@ Vampus
-------------------------Beginquote
Fordi, som jeg skriver - når man har 18 000 asylsøkere og 43 overfallsvoldtekter i de to største byene, hvorav flertallet av disse ikke var av asylsøkere - så er kanskje ikke asylsøkere/flyktninger/innvandrere i seg selv problemet.
------------------------Endquote

Det er ikke noe poeng å korrigere fremstillingen av antallet som var asylsøkere, når du i neste åndedrag benytter kategorien: asylsøkere/flyktninger/innvandrere.

Korriger meg gjerne hvis jeg tar feil, men så vidt jeg vet er 1 -EN av de identifiserte overfallsvoldtektsmennene i Oslo og Stavanger etnisk norsk.

Å referere de 43 overfallsvoldektene til 18 000 asylsøkere (eller om du vil benytte din egentlige kategori:
antallet ikke-etnisk norske -et betydelig høyere antall) blir like meningsfullt som å relatere antallet voldtekter til det totale antalle menn -la oss si i aldergruppen 15-70 år.

Konklusjonen (Vampus style) blir da at det blir feil å beskylde menn for voldtekt fordi de færreste menn voldtar.

Cassanders
In Cod we trust

Ove Kristian Furelid sa...

Som jeg har skrevet i et annet innlegg for en tid siden så voldtar menn fra muslimske land fordi de selv har vært offer for krig, elendig kvinnesyn med massevoltekter for undertrykning og mennene selv har vært vitne til eller rett og slett opplevd tortur i hjemlandet. Derfor ser vi enkelt hvorfor innvandrere fra muslimske land voldtar.

Jeg skrev også at vi må ta vare på de som kommer hit til landet og gi de psykologis hjelp uansett hva det koster. For vi vil jo ikke ha tikkende bomber her i landet? Ellers så kunne jo løsningen vært det å utvise flykningene etter å ha arrestert dem og dømt dem grunnet voldtekt. Dette kan ikke være rasistisk siden det er de aller færreste fra muslimske land som bedriver voldtekt mot norske kvinner. Ellers så er som regel kvinnesynet til disse mennene og andre som kommer hit til landet, ikke noe bra akkurat. De er vant med tildekkete kvinner som går med sine mannlige slektninger når de er ute å for eksempel handler inn mat.