Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, september 10, 2009

Kapitalismen er død, leve kapitalismen!

Innlegg på debatt hos Protestfestivalen om "finanskrise, verdikrise, råkapitalisme og individualisme - fire sider av samme sak?" - som arrangøren mente kan ha vært tiårets beste debatt. Jeg er ikke enig. Det var mange gode refleksjoner, ingen som hadde et alternativ eller forslag til løsninger. Jeg mener fortsatt at nullvekstideologien til Dag Hareide rett ut er menneskefiendtlig når det er en milliard mennesker som lever i ufattelig fattigdom. Den eneste veien ut er velferdsvekst gjennom ny teknologi, nye idèer og entreprenørskap. Da trenger man en sterk stat som verner om privat eiendomsrett og tillater både små og store velferdsskapere - bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker - å bidra med løsninger.

Og kjære protestfestival - hvorfor skulle jeg legge skjul på at jeg støtter kapitalismen som økonomisk system? Hvem i panelet foreslo noe annet som på bedre måte både kan ta vare på mennesker og miljø? Er dere villige til å la en milliard mennesker leve i ekstrem fattigdom for å begrense et fåtall turbokapitalister? Hvor er moralen i det?

Les også: Gull i grønne skoger


Mange snakker om den industrielle revolusjon som starten på kapitalismen og det store vendepunktet mot det industrialiserte samfunnet. Men det er neppe en tilfeldighet at den industrielle revolusjonene skjedde mer eller mindre parallelt med opplysningstiden, der eneveldet, kirken og tradisjonen ble utfordret av idéen om mennesket som et mål i seg selv, ikke som et middel for Gud, samfunnet eller slekten. Tanken om at individet er et vesen med fornuft og egen vilje, ikke bare et redskap for andre, er etter min mening grunnlaget for det samfunnet vi lever i i dag.

Det frie markedet, eller kapitalismen, er det økonomiske aspektet av denne liberale tankegangen, det liberale samfunnet. Kapitalismen er vår rett til å velge fritt i økonomiske sammenhenger, på samme måte som ytringsfrihet er det i kommunikative sammenhenger og trosfrihet er det i åndelige sammenhenger.

Kapitalismen, og det desentraliserte entreprenørskap, er helt unikt i å raskere kunne svare på endringer og svingninger i samfunnet. Vi vet ikke på forhånd hvilke teknologier, produkter eller tjenester som vil lykkes, men når man utløser den menneskelige skaperkraft blant mange nok, vil som regel de løsningene som løser problemer raskest mulig til best mulig pris vinne frem. Det kalles utvikling, en utvikling som forutsetter en høy grad av frihet, men også en sterk rettsstat som hegner om eiendomsretten og legger forholdene til rette for at utvikling skal kunne finne sted. Det vil si at vi som er tilhengere av et kapitalistisk system ønsker et sterkt lovverk og reguleringer, i motsetning til hva våre motstandere måtte påstå.

Men ønske om å begrense de få som urettmessig skor seg på andre, må ikke føre til at vi kveler innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. Eller sagt på en annen måte – forsøker man å fjerne all kriminalitet i et samfunn gjennom overvåking, overregulering og kriminalisering av opposisjon, skaper man et samfunn som er kriminelt i seg selv. Sovjetunionen kollapset ikke økonomisk fordi det manglet reguleringer og lovverk. Under 1% av verdiskapningen i Sovjetunionen var i ”privat sektor”.

Alle land i verden kommer fra dyp fattigdom. Men det er ikke den bejublede nordiske modellen, med en omfattende stat og sosiale rettigheter, som skapte velferden. For hundre år siden kunne ikke staten Norge fordele velferd på samme måte som i dag, fordi velferden måtte skapes først. Vi blir ikke rikere av å fordele det som finnes, men av å skape mer – eller som vi i Høyre sier – gjøre kaken større. Vekst handler ikke om nye ting, men om flere muligheter – flere muligheter for alle, selv om det er nivåforskjeller.

Mange mener finanskrisen markerer kapitalismens rettmessige død. Men hvis det er et kvart århundre med markedsliberal globalisering som har utløst krisen, skulle man tro at den også har hatt noe å gjøre med den fantastiske utviklingen vi har sett de siste tjuefem årene.

Aldri noen gang i menneskenes historie er så mange blitt løftet ut av ekstrem fattigdom som i disse tiårene. Aldri før har levealderen økt så raskt og barnedødeligheten falt så fort. Halvparten av alle medisinske behandlinger vi bruker i dag har blitt oppdaget eller funnet opp de siste 25 årene. Tilfeldig?

De siste årenes doble krise har drevet 200 millioner mennesker ut i dyp fattigdom, men det kommer etter at opp mot en milliard mennesker er løftet ut av omtrent tilsvarende elendighet. Krisen er dypt tragisk, men det er ti skritt frem og to tilbake, som Kjetil Wiedswang skrev i DN.

Kapitalismen har en pris. Krakk og bobler ser ut til å ha vært den prisen man har måttet betale for et kapitalistisk samfunn. Noen mener sågar at grunnen til at den krisen vi ser nå ble så dyp og så fundamental, er at vi ikke har tillatt mindre krakk og bobler de siste tyve årene – men forsøkt å motvirke disse gjennom motkonjunkturpolitikk. Det vil si at vi holder arbeidsplasser og industrier som opplever krise kunstig i live gjennom stimuleringspakker, i stedet for å la alternative, nye teknologier, produkter og tjenester gro frem som et resultat av kriser. Dermed ble boblen større før den sprakk, i stedet for at markedet har justert seg selv naturlig i denne perioden.

Likevel er prisen over tid liten i forhold til den verdiskapingen man har oppnådd.

Det er blitt sagt at demokratiet er et ufullkomment styresystem, men allikevel det beste vi har. Det samme kan sies om det kapitalistiske økonomiske system.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kan absolutt være enig i at kapitalismen er kommet for å bli - er det noe seriøst parti i dag som mener noe annet? At man støtter kapitalismen forutsetter på ingen måte en stemme til Høyre.

Forskjeller mellom partiene grunner heller i hvilken grad man mener kapitalismen må løpe løpsk for å få til et bedre samfunn. En usjekket kapitalisme har mange problemer, krakk og bobler som du nevner, men jeg vil også nevne et par til her.

For det første, og denne er klassisk, fører den rene kapitalismen til større ulikheter mellom folk. Stikkordet her er større, ikke at ulikheter i seg selv skal eller bør unngås. Stadig større ulikheter gjør at den friheten, definert som muligheter, som Høyre snakker om, faller bort for store grupper av befolkningen. Friheten deres blir rett og slett avhengig av kapitalistenes vilje, noe som ikke lenger kan kalles frihet. Å åpne opp for private skoler vil ha en slik effekt på mennesker allerede fra ung alder.

For det andre er neoliberalismen som FrP, men også Høyre lener seg mot, uegnet til å ta vare på miljøet. Økonomisk teori, inkl. den konservative, ble utvilket på 17-18 hundretallet, da naturressurser ble sett på som uendelige. Det er derfor lite, bortsett fra noe teori som aldri har fungert i praksis, i den neo-klassiske kapitalismen som gir oss håp om at markedet kan løse slike problemer. Spesielt ved konkurranse og uten regulering er det få som vil eller kan argumentere at markedskreftene vil ta seg av hensynet til fremtidige generasjoner, kanskje ikke engang nåtidens generasjon. Igjen, frihet er ifølge denne tankegangen forbeholdt de få, men i en miljøsammenheng blir den også begrenset i tid og rom.

Ikke engang Høyre vil argumentere for at markedet kan løse alt, men det er et tankekors at høyresidens ideologi har sitt grunnlag i slike teorier.

Sosialdemokratiet er gjerne forbundet med sosialismen, men det var heller før. Jeg tror det er lettere å snakke om hva sosialdemokratiet mener med frihet. For sosialdemokratiet sikrer man frihet ved å regulere markedet slik at enkeltmennesket i mindre grad blir offer for kapitalstrukturer eller rett og slett uhell man ikke kan noe for. Fellesskolen betyr kanskje ikke frihet for kapitalister, men den betyr frihet til (ihvertfall) noe likere muligheter for menigmann. Sykelønn om man brekker benet gjør det samme. Men staten premierer ikke dumdristighet (poker?) som fører til økonomisk ruin - enkeltmennesket har dermed også ansvar ovenfor samfunnet i et sosialdemokrati.

Uansett hvor mye en skriker sosialist, er sosialdemokratiet først og fremst bygd på kapitalismen, men med et mer kritisk syn på markedskreftenes evne til å levere frihet.

Det er kanskje tilfelle at ingen partier vil gå vekk fra sosialdemokratiet i Norge med det første, men jeg tror hvordan man definerer frihet sier noe om hvilken retning en evt. borgerlig regjering vil dra landet i. Så kan man vurdere om det er den type frihet som kjennetegner et godt samfunn.

per2 sa...

risingsun, meget bra og reflektert innlegg

VamPus sa...

Forskjeller mellom folk er ikke nødvendigvis noe negativt. I Norge har forskjellene økt primært fordi noen har blitt rikere, ikke fordi folk blir fattigere. Det er forskjeller jeg kan leve godt med, så lenge vi fokuserer på å skape muligheter for at alle kan ta del i samfunnet og velferdsutviklingen.

Når det gjelder miljø, så er fattigdom den største trusselen. Ingenting er så kortsiktig som fattigdom, som skrevet i "Gull i grønne skoger". Det er ikke tilfeldig at det er land med sterke økonomier at milj-/klimabevegelsen står sterkest. Vi har råd til å ta vare på ressursene våre og ikke drive f.eks. rovhogst på skog eller selge ut store verdier for kortsiktig gevinst. Det er Løvenskiold som har stått for vern av store skogområder rundt Oslo, ikke kommunen. Han har råd til det, trenger ikke selge ut for å få salt i maten.


Å kalle FrP, som er for mer statlig eierskap, mot innvandring, for mer bruk av penger, neoliberalister er vel på grensen til pervertert.

geirronimo sa...

Sosialdemokrati er sosialisme i forkledning. Virkningen av det kan oppsummeres med ordene til Nobelprisvinner i økonomi,
Finn E.Kydland "Det er for mye stat i norsk økonomi etter min smak" - etter spørsmål om ikke norsk økonomi var sunn, fra Jens Stoltenberg.

Det er også et faktum at analyseverktøyene ikke har fungert optimalt i ikke-liberale miljøer, ref. nobelpris 2007, og det er helt innlysende at markedet i Norge ikke er optimalt. Derfor reagerer jeg på Stoltenberg når han sier at det andre kommer med er "teorier", mens det han mener og sier, ikke er "eksperientelt".