Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, mars 08, 2010

Saken henlagt

I forbindelse med 8. mars har Amnesty publisert en delrapport om voldtekt og menneskerettigheter i Norden, basert på den omfattende rapporten "Case closed" fra 2008. Som vi stadig vekk får bekreftet prioriteres ikke overgrep og voldtekt av politiet. Selv er jeg ingen tilhenger av å basere argumentasjon på mørketall, da disse viser seg å være vanskelig etterprøvbare. Men heldigvis - eller dessverre - trenger vi ikke gjette oss til hvor ille det egentlig er, for antall faktisk anmeldte voldtekter øker og flere overgrepssaker blir anmeldt til politiet. Av de 222 kvinnene som oppsøkte voldtektsmottaket på Legevakten i Oslo i 2001 , anmeldte bare 67 av dem forholdet til politiet. Oppdatert kilde for dette mottas gjerne.

Slike saker har lav status og ditto prioritering hos politiet, enten det er overgrep mot kvinner eller barn. Riksadvokat Tor-Aksel Busch satte ned en arbeidsgruppe for å se på hvorfor over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten. Arbeidsgruppens rapport viser at det som regel skyldtes mangler i etterforskningen, utilstrekkelig avhør av mistenkte og høyst varierende kvalitet på rettsmedisinsk undersøkelse av offeret. Konklusjonen var å fjerne juryordningen. Vi velger altså å uthule rettsikkerheten for å bøte på manglende engasjement fra politiet.

Av de sakene som faktisk blir anmeldt, kommer kun rundt 10% opp i rettsvesenet. Av disse igjen blir rundt halvparten dømt, for halvparten av de igjen frikjent i lagmansretten.

Amnesty internationals rapport applauderer likestillingen i de nordiske landene, men viser at når det gjelder voldtekt og overgrep så er det bråstopp.
- Om du har blitt voldtatt eller utsatt for seksuelle overgrep i ett rikt eller fattig land har ingen betydning. Sjansene for at overgriperen stilles innenfor en rett er små, sier Widney Brown, sjef for Amnestys avdelning for internasjonal rett.

At antall overfallsvoldtekter øker, og at flertallet av disse i Oslo er begått av menn med en annen landbakgrunn enn norsk, brukes ofte av innvandringsmotstandere som et argument mot innvandring. Men det norske politi og rettsvesen behandler altså overgrep mot kvinner ganske likt som i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Kanskje det heller er det som er problemet?

Seksuell sjikane henlegges før blekket på anmeldelsen er tørt. Er det reell likestilling i 2010 når anmeldelser av overgrep og voldtekt som oftest henlegges uten etterforskning?

9 kommentarer:

Lisa Sivertsen sa...

Takk for at du løfter denne viktige problematikken, Vampus! Unifem er sjokkert over tilstanden i Norden. Det er mulighet for å aksjonere til regjeringene i Norden på www.amnesty.no

12.000 har signert denne appellen i dag!

Hilsen Lisa Sivertsen i Amnesty International

Daffe sa...

Hvor har du det fra at voldtektsaker og overgrep mot barn har lav status i politiet? Mange av disse sakene er svært vanskelige å etterforske og krever mye etterforskningskapasitet, mer enn det man har tilgjengelig idag. Det er ikke slik at det ikke gir status i politiet å jobbe med slike saker. Her retter du skytset mot feil mål, antagelig fordi du generaliserer. Det er de som bestemmer hvor mange som skal jobbe med de enkelte saksfelt som er målet her (Les: Justisdepartementet og Politidirektoratet), ikke de som etterforsker sakene.

Anonym sa...

Synes det var et godt innlegg i debatten, VamPus. =)

De fleste voldtekter her i landet er faktisk ikke overfallsvoldtekter (for de som plutselig er så interessert for kvinnesaken så snart innvandrere kan bebreides i likestillingens navn).

De fleste voldtekter er menn som forgriper seg på sine koner/samboere/kjærester. Enkelte menn har vanskelig for å høre/forstå at et nei er et nei. Ei heller begriper den slags at det de gjorde faktisk var å voldta den de er sammen med.

For ofte har (personer i) systemet for lett for å bebreide offeret også. Du vet, det er "ok" å voldta en kvinne bare hun er full nok og provoserer han seksuelt nok i enkeltes øyne. Slike holdninger blir det henleggelse av.

VamPus sa...

Daffe: Jeg trenger ikke generalisere - dette har jeg fra politiet selv som erkjenner at dette ikke er prioritert, samt fra arbeidsgruppen som evaluerte politiets etterforsking seksuelle overgrep mot barn begått av mobile overgripere. I rapporten ble det slått fast at etterforskning av seksuelle overgrep mot barn har lav status internt i politiet, og at de fleste saker blir henlagt uten etterforskning. I tillegg har politimesteren i Tromsø, Truls Fyhn, uttrykt bekymring for rekrutteringen til vold-
og sedelighetsgruppa. – Slikt arbeid har lav status blant
polititjenestemenn, sier han i en høringsuttalelse.Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt, som samordner
etterforskningen i Lommemannssaken etter 40 år på bærtur sa tydelig at i flere tiår
gjorde politiet en elendig jobb. Ikke bare fordi de berørte
politidistriktene ikke utvekslet informasjon på jakt etter fellesnevnere,
men fordi politiet ikke tok overgrepssakene på alvor.

Daffe sa...

Takker for den informasjonen. Jeg ser dette litt fra innsiden og kjente meg derfor ikke igjen, men ser at denne rapporten jo tar for seg hele landet og etterlater et litt annet inntrykk. Jeg vil likevel hevde at dette med status har mye med hvor mye ressurser som avsettes til de enkelte saksfelt fra Justisdepartementet og POD. (Se bare på Nokas-saken som eksempel på hva man kan utrette hvis man bare gis nok ressurser.)

Hør bare her fra side 67 i rapporten: "Videre opplyser flere koordinatorer at det er vanskelig å beholde kvalifiserte
etterforskere på grunn av at man arbeider alene og har høy arbeidsbelastning. Noe som
også er en årsak til at det er vanskelig å rekruttere nye etterforskere." Når man også vet at dette er svært personlig belastende saker å jobbe med i tillegg til at det er mange av dem sier det seg selv at noe må gjøres med antallet etterforskere.

geirronimo sa...

Det er ikke bare slike saker som blir henlagt - alt blir mer eller mindre ikke etterforsket ferdig eller blir henlagt pga bevisets stilling. Det er kun mord-saker som blir prioritert og gjeng-relatert vold.

Ask Burle sa...

Kriminaliteten er jevnt økende, særlig graov kriminalitet, særlig overfallskriminalitet.

Det er klart at politiets resursser strekkes når veksten er jevnt over stigende.

Da jeg anmeldte et tyveri, fikk jeg brevet om at saken var henlagt dagen før jeg fikk brevet om at anmeldelsen var registrert.

Slikt vil det bli mer av i fremtiden.

Forøvrig vil jeg insisterer på at å bli voldtatt av en samboer eller en fremmed er to vidt forskjellige ting. De er lagt mer traumatiserende å bli overfallsvoldtatt.

Fremmed mennesker kjenner man ikke, man vet ikke hvor farlige de er, mam vet ikke hva de er i stand til, man vet ikke om de har aids.

Derfor har man en helt annen kontroll over situasjonen om det er en bekjent som begår volden, voldtekt eller annen, enn om det er en fremmed.

Jeg vil heller bli ranet av han litt ustabile naboen jeg tross alt kjenner og vet grensene til, enn en tilfeldig en på gata.

Unknown sa...

Ask Burle: Har noe som helst som ligner på en seriøs kilde som underbygger påstanden din om at det er bedre for offeret å bli voldtatt av en kjenning?

Unknown sa...

Og for øvrig, hvilken idiotgrunn er det for å ikke ta den hyppigste formen for voldtekt alvorlig.