Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, mars 20, 2014

Test deg selv som stortingsrepresentant

Har du lyst til å føle litt på hvordan det er å være stortingsrepresentant?

Lat som om du har vært saksordfører for en proposisjon som skal legges frem for Stortinget, og les teksten nedenfor høyt og i normalt snakketempo. For gøy kan du ta en Marie-kjeks før du starter...

------
President!

Det er kutyme å takke komiteen for samarbeidet ved fremleggelsen av en proposisjon for stortingsbehandling, og det gjør jeg gjerne. Men takken bør vel så mye gå til forrige komite og regjering, som har utarbeidet endringene i finansieringsvirksomhetsloven, med videre, som har fått tilslutning fra alle partiene.

Proposisjonen omhandler fire separate lovendringssaker som behandles i en runde. Det første har bakgrunn i Banklovkommisjonen og Finanskriseutvalgets forslag om nye regler for nemndbehandling av tvister mellom finansforetak og deres forbrukerkunder. Endringene i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven svarer til dette.

Det andre har bakgrunn i det tidligere Kredittilsynets, nå Finanstilsynet, forslag av 2009 om en ny bestemmelse i eiendomsmeglingsforskriften om at megler skal sørge for at kjøper har fått hjemmel til eiendommen før kjøpesummen kan disponeres på vegne av selger.

Dernest foreslås det endringer av reglene om taushetsplikt i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven for utveksling av opplysninger, og til slutt endringer i verdipapirregisterloven for å gi innsyn i opplysninger i verdipapirregistre underlagt lovpålagt taushetsplikt for forskningsformål.

Endringene i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven gir nye regler om nemndbehandling av tvister mellom finansforetak og deres kunder. Et finansforetak skal, dersom det ikke følger en uttalelse fra en klagenemnd i tvist med en forbrukerkunde, dekke egne og motpartens nødvendige sakskostnader ved domstolsbehandling i første instans av samme tvist mellom de samme partene. Dette vil gjelde tilsvarende for behandling i høyere rettsinstanser dersom finansforetaket er den ankende part.

Endringene i eiendomsmeglingslovens regler om oppgjør av eiendomshandler gjør at megler skal sørge for at kjøper får hjemmel til eiendommen før kjøpesummen kan disponeres på vegne av selger. Forslaget vil blant annet bidra til å sikre at kjøper og kjøpers långivere ikke lider økonomisk tap i forbindelse med oppgjøret.

Endringene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven foreslås for å ivareta hensynet til nødvendig informasjonsflyt og hensynet til klare og oversiktlige regler om taushetsplikt. Kort sagt at nødvendig informasjon kan deles mellom de berørte institusjonene, men at taushetsplikten vil følge både forretningsmessige opplysninger i sin alminnelighet og opplysninger det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

Videre vil endringer i lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) innebære at det for forskningsformål blir åpnet opp for å gi innsyn i opplysninger i verdipapirregistre underlagt lovpålagt taushetsplikt.

President

Det finnes nok mange saker som skaper mer inspirert debatt og engasjement i Stortinget enn dette. Men endringene i finansieringsvirksomhetsloven styrker forbrukerens rettssikkerhet ovenfor finansforetak, endringene i eiendomsmeglingsloven vil sikre en mer ordnet eiendomshandel enn dagens regelverk.

Videre vil endringene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven sikre nødvendig informasjonsflyt, mens endringene i verdipapirregistreringsloven sikrer innsyn i opplysninger for forskningsformål som kan ha samfunnsmessig betydning.

Det er fire gode saker som kommer borgerne til gode, så da takker jeg for forarbeid og samarbeid om det og tar herved opp innstillingen.

----------------

Merkelig nok var det ingen som tok ordet til debatt...

6 kommentarer:

Gamer sa...

Og jeg som trodde at "Humphrey" i serien "Ja vel, minister" var en oppdiktet person...

IvarE sa...

Slutter meg til Gamer der...

VamPus sa...

Vel, Humphrey var jo toppbyråkrat, og hadde byråkratspråk. Dette er politikerspråk. Eventuelt finansspråk. Eller juridisk. Eventuelt jibberish...

Anonym sa...

Du skal få en dag i mårra som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter til

Gerd Marit sa...

Jaja, alle jobber har jo noen "traurige" dager innimellom. Håper du har noen innlegg fra talerstolen med et mer poengtert innlegg enn dette? "Hvis ikke nå, når?" osv :-) Stå på, Heidi!

Ove Kristian Furelid sa...

Politikere er vel bare mennesker og mennesker har det med å rote det til. Så får vi tenke oss om før vi kritiser en politiker.